Regulamin

Regulamin Strony Internetowej


Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca/Operator Serwisu SMART BAG Sp. z o.o. z siedzibą w Racławówce (36-047), adres siedziby: Racławówka 51B, 36-047 Niechobrz, nr KRS: 0000684025 nr NIP: 5170382670, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres poczty elektronicznej:……..
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Serwis – strona internetowa o adresie https://www.smartbag.link/ wraz z podstronami zlokalizowanymi w domenie głównej i subdomenach, umożliwiająca złożenie zapytania, przedstawienie oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 4. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom złożenia zapytania oraz  przedstawienia oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 5. Użytkownik –pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, w tym urządzenia podłączonego do sieci Internet. Niezbędne jest, by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik miało zainstalowane legalne oprogramowanie, posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Prywatności.
 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkowników opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Użytkownik.

 Zasady korzystania z Serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
 3. Przeglądanie treści Serwisu może odbywać się anonimowo. Do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Operatora Serwisu może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§4

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
 2. umożliwieniu Usługobiorcy przesłania bezpośrednio do Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie,
 3. przekazywaniu Użytkownikom informacji w na temat ofert dotyczących warunków zawarcia umowy z Usługodawcą;
 4. udzielaniu informacji na temat Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 7. Treści zawarte w serwisie posiadają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, albo zaproszenie do składania oferty bądź inny rodzaj oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 8. Wypełnienie formularza kontaktowego, w tym też wysłanie wiadomości zawierającej konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem jakiejkolwiek umowy z Usługobiorcą i nie zobowiązuje Usługodawcy do zapłaty wynagrodzenia, ani Usługobiorcy do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się realizacji zlecenia.
 9. Usługodawca zastrzega, że może bez podania przyczyny, w każdym czasie, zarówno wstrzymać świadczenie, wszystkich lub wybranych usług elektronicznych z wykorzystaniem serwisu, jak również jest upoważniony do całkowitego usunięcia serwisu.
 10. Korzystanie z urządzeń elektronicznych obsługiwanych przy pomocy Internetu mobilnego, może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z serwisu, albo powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności.
 11. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu. Umowa posiada charakter czasowy i ulega rozwiązaniu z momentem, kiedy Użytkownik przestaje korzystać z serwisu. Do zakończenia umowy nie jest wymagane składanie odrębnych oświadczeń, gdyż dostatecznym będzie opuszczenie serwisu. Umowa ma charakter bezpłatny, chyba że strony w ramach indywidualnych ustaleń określą warunki odpłatności.

Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

§5

Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


Postanowienia końcowe

§6

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nic ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi;
 2. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje sie te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczności ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliłyby, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie

 

 

 


Szukaj na półkach sklepowych i w hurtowniach, w sklepach internetowych, na stacjach benzynowych CZYTAJ WIĘCEJ
Gruz? Odpady po remoncie?
Sprzątasz ogród?
– Zmieścisz wszystko do jednego worka CZYTAJ WIĘCEJ
Pozbądź się kłopotu! Zaplanuj odbiór. Zapisz kod zlecenia. Serwis zgłoszeniowy dostępny w Twoim telefonie CZYTAJ WIĘCEJ