Regulamin

Regulaminy SmartBag

 

 

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SMARTBAG

Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca/Operator Serwisu SMART BAG Sp. z o.o. z siedzibą w Racławówce (36-047), adres siedziby: Racławówka 51B, 36-047 Niechobrz, nr KRS: 0000684025 nr NIP: 5170382670, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres poczty elektronicznej info@smartbag.link
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Serwis – strona internetowa o adresie https://www.smartbag.link/ wraz z podstronami zlokalizowanymi w domenie głównej i subdomenach, umożliwiająca złożenie zapytania, przedstawienie oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 4. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin, w szczególności polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom złożenia zapytania oraz  przedstawienia oferty na zawarcie umowy z Usługodawcą.
 5. Użytkownik –pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie w Serwisie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, w tym urządzenia podłączonego do sieci Internet. Niezbędne jest, by urządzenie, z którego korzysta Użytkownik miało zainstalowane legalne oprogramowanie, posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall ze względu na szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookies, stosownie do treści Polityki Prywatności.
 1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkowników opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta Użytkownik.

 Zasady korzystania z Serwisu

§3

 1. Każdy Użytkownik Serwisu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
 3. Przeglądanie treści Serwisu może odbywać się anonimowo. Do skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Operatora Serwisu może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw i dóbr osobistych innych osób. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

§4

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:
 2. umożliwieniu Usługobiorcy przesłania bezpośrednio do Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie,
 3. przekazywaniu Użytkownikom informacji w na temat ofert dotyczących warunków zawarcia umowy z Usługodawcą;
 4. udzielaniu informacji na temat Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 7. Treści zawarte w serwisie posiadają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa, albo zaproszenie do składania oferty bądź inny rodzaj oświadczenia woli w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 8. Wypełnienie formularza kontaktowego, w tym też wysłanie wiadomości zawierającej konkretne pytanie lub ofertę – nie jest równoznaczne z automatycznym zawarciem jakiejkolwiek umowy z Usługobiorcą i nie zobowiązuje Usługodawcy do zapłaty wynagrodzenia, ani Usługobiorcy do udzielenia odpowiedzi lub podjęcia się realizacji zlecenia.
 9. Usługodawca zastrzega, że może bez podania przyczyny, w każdym czasie, zarówno wstrzymać świadczenie, wszystkich lub wybranych usług elektronicznych z wykorzystaniem serwisu, jak również jest upoważniony do całkowitego usunięcia serwisu.
 10. Korzystanie z urządzeń elektronicznych obsługiwanych przy pomocy Internetu mobilnego, może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z serwisu, albo powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności.
 11. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu. Umowa posiada charakter czasowy i ulega rozwiązaniu z momentem, kiedy Użytkownik przestaje korzystać z serwisu. Do zakończenia umowy nie jest wymagane składanie odrębnych oświadczeń, gdyż dostatecznym będzie opuszczenie serwisu. Umowa ma charakter bezpłatny, chyba że strony w ramach indywidualnych ustaleń określą warunki odpłatności.

Prawa do treści zamieszczonych w serwisie

§5

Wszystkie prawa do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz chronione prawem własności intelektualnej, są własnością Usługodawcy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zawartych w Serwisie wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik nie może powielać (w tym kopiować, reprodukować, ściągać, modyfikować) żadnych treści znajdujących się w Serwisie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


Postanowienia końcowe

§6

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nic ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi;
 2. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 1. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczności ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliłyby, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie

 

 

REGULAMIN APLIKACJI I APLIKACJI MOBILNEJ SMARTBAG

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji i aplikacji mobilnej SMARTBAG przeznaczonej na urządzenia mobilne oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług.

§ 1
DEFINICJE

 1. Aplikacja mobilna – oprogramowanie dostarczane przez Usługodawcę, możliwe do pobrania przez Klienta ze Strony internetowej Usługodawcy lub z innych wskazanych przez Usługodawcę lokalizacji, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego. Aplikacja mobilna umożliwia Klientowi zawarcie umowy o świadczenie Usług. W ramach Aplikacji mobilnej przesyłane są do Usługodawcy dane, w tym geolokalizacyjne, na potrzeby świadczenia przez niego Usług.
 2. Formularz wyceny – formularz dostępny w Aplikacji Mobilnej, który należy uzupełnić, podając numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, informacje o odpadach, załączając ich zdjęcie oraz informację o ich lokalizacji, a następnie wysłać do Usługodawcy w celu do uzyskania informacji o cenie i terminie realizacji Usługi, za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail.
 3. Formularz zamówienia – formularz częściowo wypełnionymi danymi z wysłanego Usługodawcy Formularza wyceny, do którego Klient zostaje przekierowany po kliknięciu na odpowiedni przycisk w aplikacji lub w link podany w wiadomości SMS i e-mail. W Formularzu zamówienia klient podaje podstawowe dane osobowe zamawiającego adres miejsca odbioru i dana do faktury.
 4. Klient – zwany również Użytkownikiem – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Aplikacji mobilnej zainstalowanej na Urządzeniu mobilnym.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
 6. Konto – konto Klienta w Aplikacji, stworzone na jego rzecz przez Usługodawcę po Rejestracji.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
 9. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin Aplikacji Mobilnej SMARTBAG”.
 10. Usługa – usługa odbioru i utylizacji odpadów w workach/kontenerach, w tym w workach typu Smartbag, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług między Klientem, a Usługodawcą, zawierana za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
 11. Usługodawca – spółka prawa handlowego działająca pod firmą SMART BAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Racławówce, adres siedziby: Racławówka 51B, 36-047 Niechobrz, numer KRS: 0000684025 numer NIP: 5170382670, adres e-mail: info@smartbag.link
 12. Serwisy – Strona internetowa oraz serwisy „Google Play” oraz „Apple App Store” za pośrednictwem których udostępniana jest Aplikacja, serwisy społecznościowe z wizytówką SmartBag
 13. Strona internetowa – Strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem smartbag.link
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
 15. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 17. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług i określające istotne jej warunki.

§ 2
WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu lub Strony internetowej i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 3. a) dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 7.0,
 4. b) dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 2.2,
 5. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji mobilnej z innych źródeł niż wskazane w powyższym punkcie, stanowi naruszenie Regulaminu.
 6. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji potrzebne jest aktywowanie połączenia internetowego.

§ 3
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest dobrowolne.
 2. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że Użytkownik Aplikacji mobilnej może ponosić koszty połączenia internetowego zgodnie z taryfą swojego operatora telefonii komórkowej. Płatność za Usługę określona jest szczegółowo w podsumowaniu Zamówienia w aplikacji oraz przekazana za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail.
 3. Użytkownik Aplikacji mobilnej ma obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej treści        o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może w każdym momencie dokonać odinstalowania Aplikacji Mobilnej.
 6. Usługodawca może zamieszczać w Aplikacji mobilnej reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług także osób trzecich.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja mobilna działała poprawnie, ale nie gwarantuje jej ciągłej dostępności. Usługodawca może czasowo zawiesić działanie Aplikacji mobilnej, gdy konieczne to będzie do usunięcia awarii lub poprawy jej działania.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji mobilnej oraz zakłóceń lub problemów występujących przy użytkowaniu Konta przez Użytkownika.

§ 4
FORMULARZ WYCENY

 1. Poprzez zrealizowanie procedury wypełnienia i wysłania Formularza wyceny w Aplikacji mobilnej, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. W przypadku poprawnego wypełnienia Formularza wyceny, zostanie utworzone Konto użytkownika, w którym przechowywane będą ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane przez Użytkownika, z możliwością ich modyfikacji. Dane te będą niewidoczne dla innych użytkowników.
 3. Użytkownik wypełniając Formularz wyceny w Aplikacji mobilnej wyraża ponadto zgodę na:
 4. zbieranie przez Usługodawcę pozyskanych w trakcie wyłania Formularza wyceny danych osobowych i ich przetwarzanie w zakresie wskazanym, koniecznym do wykonania Usługi;
 5. lokalizowanie położenia odpadów, które mają zostać odebrane w ramach Usługi poprzez Aplikację mobilną.
 6. Użytkownik może opcjonalnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

§5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są zapisywane w obszarach wskazanych w Aplikacji mobilnej.
 2. Informacje o możliwości realizacji Usługi pod wskazany przez Użytkownika adres, są dostępne w Aplikacji mobilnej.
 3. Sprawdzenie możliwości realizacji Zamówienia przez Usługodawcę następuje automatycznie. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 4. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta, powinien on kolejno:
 5. uzupełnić Formularz wyceny, w którym należy podać informację o odpadach, tj. ilości, typie, oraz dołączyć zdjęcie odpadów, uzupełnić dane dot. lokalizacji – kod pocztowy i dokładny adres, jak również podać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail;
 6. wyrazić zgody na:
 7. na wysłanie informacji o usłudze na podany numer telefonu komórkowego w postaci wiadomości SMS i na podany adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości e-mail;
 8. ustalenie lokalizacji odpadów GPS na podstawie podanych danych;
 • przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Formularzu wyceny Usługi, w celu świadczenia Usługi.
 1. wysłać Formularz wyceny z wyżej wskazanymi elementami do Usługodawcy. Następnie Klient otrzymuje wycenę oraz termin odbioru na podany numer telefonu komórkowego w postaci wiadomości SMS i e-mail, oraz link do Formularza zamówienia dostępnego na Stronie internetowej, służącego do akceptacji warunków Umowy oraz zrealizowania płatności. Podana cena i termin odbioru ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 2. wypełnić dane w Formularzu zamówienia;
 3. zaakceptować warunki poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w linku, za pomocą karty kredytowej lub transferu bankowego, usługi Blik. Serwis opłat internetowych dostarczany jest przez Dotpay Sp. z o. z siedzibą w Krakowie.
 4. otrzymać komunikat z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem wiadomości SMS;
 5. umieścić (wpisać) kod Zamówienia na etykiecie kontenera w którym znajdują się odpady przeznaczone do odbioru.
 6. Usługodawca wystawia fakturę automatycznie w momencie zapłaty zamówienia. Faktura VAT zostaje wysłana na mail podany przez Klienta w formie pliku PDF.

§ 6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługodawca posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji mobilnej, w szczególności wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów aplikacji,
 2. Aplikacja mobilna wszelkie zawarte w niej elementy graficzne i oznaczenia odróżniające stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych. Korzystanie z nich przez Użytkownika ograniczone jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu, przetwarzaniu, obróbce, opracowywaniu lub dystrybucji.
 3. Z momentem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz niezbywalnej sublicencji, która obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Usługi poza jej terytorium, na korzystanie z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
 4. Sublicencja nie uprawnia do udzielania dalszych sublicencji.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług za pośrednictwem Aplikacji mobilnej oraz w celu korzystania z zapewnionych przez Usługodawcę funkcjonalności.
 6. Użytkownik jest uprawniony na podstawie sublicencji do korzystania z Aplikacji mobilnej na następujących polach eksploatacji:
 7. nieodpłatnego pobrania oprogramowania Aplikacji mobilnej ze Strony internetowej oraz internetowego sklepu App Store (dla systemu iOS), Google Play (dla systemu Android);
 8. korzystania z Aplikacji mobilnej w tym trwałe lub czasowe zwielokrotnienie (wyświetlenie, użytkowanie) tylko i wyłącznie w ramach pamięci Urządzenia Użytkownika oraz wprowadzanie do Aplikacji mobilnej danych zgodnie z umieszczonymi w Aplikacji mobilnej instrukcjami.
 9. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7
ZDJĘCIE ODPADÓW – LICENCJA

 1. W celu wyceny Usługi, Klient przesyła zdjęcie odpadów, które mają być odebrane w ramach świadczenia Usługi, w formie pliku JPG.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, że przesłane zdjęcie nie będzie zawierało wizerunku osoby fizycznej, jak również danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, w postaci np. tablic rejestracyjnych, dokumentów zawierających dane osobowe, oraz nie będzie naruszało praw osób trzecich. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do niniejszego ust., Usługodawca nie będzie uprawniony do korzystania z przesłanego zdjęcia i będzie zobligowany do jego natychmiastowego usunięcia.
 3. Użytkownik może udzielić SMART BAG Sp. z o.o., poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w Formularzu Zamówienia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z majątkowych praw autorskich do przesłanej fotografii odpadów.
 4. Użytkownik udzielając nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z majątkowych praw autorskich do zdjęcia odpadów oświadcza, że:
 5. przysługuje mu do zdjęcia wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);
 6. może rozporządzać prawami autorskimi do zdjęcia;
 7. przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do zdjęcia nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 8. zdjęcie zostało wykonane przez niego osobiście;
 9. zdjęcie nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;
 10. do dnia udzielenia niniejszej licencji niewyłącznej zdjęcie nie zostało opublikowane lub rozpowszechnione.
 11. Użytkownik udzielając nieodpłatnej licencji niewyłącznej Usługodawcy, zezwala na korzystanie z praw autorskich do zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
 12. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrowa, w tym również wprowadzenie go w formie zapisu cyfrowego do sieci informatycznej (Internetu),
 13. w zakresie obrotu egzemplarzami zdjęcia – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy zdjęcia;
 14. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności umoszczenie zdjęcia na Stronie internetowej.
 15. wykorzystywanie zdjęcia w zakresie działań promocyjnych Usługodawcy samodzielnie lub z innymi podmiotami, w tym eksponowanie zdjęcia na plakatach, ulotkach oraz publikacjach.
 16. Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania ze zdjęcia przez Użytkownika bez ograniczeń terytorialnych.
 17. Licencja obejmuje także prawo do korzystania ze zdjęcia w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w zdjęciu.
 18. Licencja zostaje udzielona bezterminowo. Okres licencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia przekazania zdjęcia wraz z oświadczeniem wskazanym w Formularzu Zamówienia dot. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z majątkowych praw autorskich do zdjęcia odpadów.
 19. Użytkownik zwolni Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanego w ramach Aplikacji mobilnej zdjęcia, nie przysługiwały Użytkownikowi.

§ 8
REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest zobowiązany do wykonania Usługi zgodnie z treścią uzgodnionych warunków jej wykonania i ponosi odpowiedzialność za jej wykonanie.
 2. Reklamacje związane z wykonaniem Usługi należy kierować do tego Usługodawcy poprzez formularz dostępny w aplikacji mobilnej.
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać:
  1. opis stwierdzonej nieprawidłowości;
  2. żądany sposób jej rozstrzygnięcia;
  3. zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

§ 9
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji mobilnej jest SMART BAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Racławówce (36-047), adres siedziby: Racławówka 51B, 36-047 Niechobrz, numer KRS: 0000684025 numer NIP: 5170382670, która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem Usługi opisanej w Regulaminie.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją Usługi. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia Usługi.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Usługodawcę również w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail i/lub numer telefonu.
 4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawa do dostępu do danych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia lub żądania ich usunięcia.
 5. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z usług świadczonych w ramach za pomocą Aplikacji Mobilnej, Użytkownik może stracić możliwość korzystania z nich.

§ 10
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Usługa świadczona na rzecz Konsumenta, zamówiona przy pomocy Aplikacji Mobilnej jest umową zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Usługodawcy, przed upływem wskazanego powyżej w ust. 2 terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy info@smartbag.link w którym Konsument złożył zamówienie. Oświadczenie można również złożyć telefonicznie pod numerem +48224907080.
 5. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
 6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Konsument płatności w związku z umową o świadczenie Usługi, od której Konsument skutecznie odstąpił zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.05.2018 roku.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie jednak miała zastosowanie tylko do Umów zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://www.smartbag.link/regulamin/ . Użytkownik ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://www.smartbag.link/regulamin/ W zakresie Umów zawartych przed momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w sposób określony powyżej, Użytkownika obowiązuje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie zawarcia Umowy.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z powodu:
 4. zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów i konieczności dostosowania Regulaminu w tym zakresie;
 5. wprowadzenia nowych usług lub zakończenia świadczenia niektórych Usług;
 6. zmiany warunków technicznych;
 7. z innych powodów dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.
 8. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 


Szukaj na półkach sklepowych i w hurtowniach, w sklepach internetowych, na stacjach benzynowych CZYTAJ WIĘCEJ
Gruz? Odpady po remoncie?
Sprzątasz ogród?
– Zmieścisz wszystko do jednego worka CZYTAJ WIĘCEJ
Pozbądź się kłopotu! Zaplanuj odbiór. Zapisz kod zlecenia. Serwis zgłoszeniowy dostępny w Twoim telefonie CZYTAJ WIĘCEJ